മുന്തിരി തോട്ടത്തിലെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ചില രഹസ്യങ്ങൾ | Beautiful Grapes Garden in Bangalore

Source: Youtube നമ്മൾ എല്ലാര്ക്കും മുതിരി ഇഷ്ടമാണ്. എന്റെ ഇന്നതെ യാത്ര പഴുത്തു പാകം ആയി നിക്കുന്ന മുന്തിരി തോപ്പിലേക്കാണ്. മുതിരി ചെടിയെ ചുറ്റിപറ്റി ഉള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഒരു കർഷകനും ഉടമയുമായ കൃഷ്ണപ്പ ,അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും അറിയാൻ സാധിച്ചു.. അപ്പൊ നിങൾ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കു #grapeyard #grapes #travelwithanand Karnataka is India’s second largest producer of grapes. The state cultivates different varieties of the fruit. It has prominent grape growing regions like Nandi Valley, Cauvery Valley and Krishna Valley. The climate of the state is also conducive for grape cultivation. As such, the state has several vineyards and enjoys a healthy…

Read More